Thống kê XS Mega 6/45 theo thứ nhanh và chính xác nhất

Thống kê theo thứ XS Mega

Kết quả

TK theo thứ XS Mega thứ 4

Bộ sốLần xuất hiện theo thứ tự XS Mega 6/45Tỷ lệ (%)Số lần xuất hiện
01
3.33%1 lượt
02
3.33%1 lượt
03
0.00%0 lượt
04
3.33%1 lượt
05
0.00%0 lượt
06
3.33%1 lượt
07
6.67%2 lượt
08
3.33%1 lượt
09
10.00%3 lượt
10
3.33%1 lượt
11
3.33%1 lượt
12
0.00%0 lượt
13
6.67%2 lượt
14
3.33%1 lượt
15
6.67%2 lượt
16
3.33%1 lượt
17
0.00%0 lượt
18
0.00%0 lượt
19
0.00%0 lượt
20
3.33%1 lượt
21
0.00%0 lượt
22
3.33%1 lượt
23
0.00%0 lượt
24
0.00%0 lượt
25
0.00%0 lượt
26
0.00%0 lượt
27
3.33%1 lượt
28
6.67%2 lượt
29
0.00%0 lượt
30
0.00%0 lượt
31
0.00%0 lượt
32
0.00%0 lượt
33
3.33%1 lượt
34
3.33%1 lượt
35
0.00%0 lượt
36
0.00%0 lượt
37
0.00%0 lượt
38
0.00%0 lượt
39
0.00%0 lượt
40
0.00%0 lượt
41
3.33%1 lượt
42
0.00%0 lượt
43
0.00%0 lượt
44
13.33%4 lượt
45
0.00%0 lượt