Thống kê từ 00 đến 99 mới nhất

Chọn tỉnh cần xem
Kết quả

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tôLần xuất từ 00-99Tỷ lệ (%)Số lần xuất hiện
00
1.00%7 lượt
01
0.28%2 lượt
02
0.85%6 lượt
03
1.14%8 lượt
04
1.42%10 lượt
05
1.57%11 lượt
06
1.00%7 lượt
07
1.14%8 lượt
08
1.14%8 lượt
09
0.43%3 lượt
10
1.14%8 lượt
11
1.00%7 lượt
12
0.57%4 lượt
13
0.57%4 lượt
14
1.14%8 lượt
15
0.71%5 lượt
16
1.28%9 lượt
17
0.43%3 lượt
18
1.00%7 lượt
19
1.28%9 lượt
20
1.85%13 lượt
21
1.00%7 lượt
22
0.85%6 lượt
23
0.85%6 lượt
24
1.42%10 lượt
25
0.57%4 lượt
26
1.14%8 lượt
27
0.57%4 lượt
28
0.57%4 lượt
29
0.71%5 lượt
30
0.57%4 lượt
31
1.85%13 lượt
32
1.00%7 lượt
33
1.28%9 lượt
34
0.71%5 lượt
35
1.14%8 lượt
36
0.57%4 lượt
37
1.14%8 lượt
38
0.57%4 lượt
39
1.00%7 lượt
40
1.42%10 lượt
41
1.42%10 lượt
42
1.28%9 lượt
43
0.85%6 lượt
44
0.85%6 lượt
45
1.14%8 lượt
46
1.00%7 lượt
47
1.14%8 lượt
48
0.57%4 lượt
49
1.00%7 lượt
50
1.00%7 lượt
51
1.57%11 lượt
52
1.28%9 lượt
53
1.28%9 lượt
54
0.85%6 lượt
55
0.14%1 lượt
56
1.14%8 lượt
57
0.43%3 lượt
58
0.57%4 lượt
59
0.85%6 lượt
60
1.00%7 lượt
61
1.57%11 lượt
62
1.57%11 lượt
63
1.00%7 lượt
64
1.28%9 lượt
65
0.71%5 lượt
66
1.42%10 lượt
67
1.28%9 lượt
68
0.71%5 lượt
69
0.71%5 lượt
70
1.57%11 lượt
71
1.00%7 lượt
72
0.57%4 lượt
73
1.00%7 lượt
74
0.71%5 lượt
75
0.43%3 lượt
76
1.42%10 lượt
77
0.85%6 lượt
78
1.28%9 lượt
79
0.71%5 lượt
80
0.85%6 lượt
81
0.71%5 lượt
82
1.14%8 lượt
83
1.14%8 lượt
84
0.57%4 lượt
85
0.43%3 lượt
86
0.57%4 lượt
87
1.14%8 lượt
88
1.85%13 lượt
89
1.42%10 lượt
90
1.71%12 lượt
91
0.85%6 lượt
92
1.14%8 lượt
93
1.00%7 lượt
94
0.85%6 lượt
95
1.57%11 lượt
96
0.71%5 lượt
97
1.14%8 lượt
98
1.00%7 lượt
99
1.14%8 lượt