Thống kê từ 00 đến 99 mới nhất

Chọn tỉnh cần xem
Kết quả

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tôLần xuất từ 00-99Tỷ lệ (%)Số lần xuất hiện
00
1.48%12 lượt
01
0.74%6 lượt
02
0.99%8 lượt
03
0.62%5 lượt
04
0.62%5 lượt
05
1.23%10 lượt
06
0.37%3 lượt
07
1.23%10 lượt
08
1.60%13 lượt
09
0.37%3 lượt
10
0.62%5 lượt
11
0.49%4 lượt
12
0.74%6 lượt
13
1.11%9 lượt
14
0.62%5 lượt
15
1.23%10 lượt
16
0.99%8 lượt
17
1.11%9 lượt
18
1.36%11 lượt
19
1.11%9 lượt
20
0.99%8 lượt
21
1.36%11 lượt
22
0.74%6 lượt
23
0.62%5 lượt
24
0.86%7 lượt
25
0.99%8 lượt
26
1.11%9 lượt
27
0.86%7 lượt
28
0.99%8 lượt
29
0.49%4 lượt
30
1.11%9 lượt
31
1.11%9 lượt
32
0.86%7 lượt
33
0.86%7 lượt
34
1.36%11 lượt
35
0.25%2 lượt
36
1.11%9 lượt
37
1.48%12 lượt
38
1.23%10 lượt
39
0.99%8 lượt
40
1.36%11 lượt
41
1.48%12 lượt
42
1.23%10 lượt
43
1.60%13 lượt
44
1.48%12 lượt
45
0.99%8 lượt
46
0.86%7 lượt
47
0.62%5 lượt
48
0.86%7 lượt
49
1.36%11 lượt
50
1.23%10 lượt
51
1.11%9 lượt
52
1.11%9 lượt
53
1.23%10 lượt
54
1.36%11 lượt
55
0.37%3 lượt
56
1.60%13 lượt
57
1.36%11 lượt
58
0.99%8 lượt
59
0.62%5 lượt
60
0.37%3 lượt
61
0.74%6 lượt
62
1.11%9 lượt
63
1.36%11 lượt
64
0.86%7 lượt
65
0.99%8 lượt
66
0.99%8 lượt
67
1.60%13 lượt
68
0.86%7 lượt
69
0.49%4 lượt
70
1.36%11 lượt
71
0.86%7 lượt
72
1.36%11 lượt
73
0.37%3 lượt
74
0.62%5 lượt
75
0.86%7 lượt
76
1.36%11 lượt
77
1.11%9 lượt
78
0.49%4 lượt
79
1.36%11 lượt
80
0.62%5 lượt
81
1.48%12 lượt
82
1.48%12 lượt
83
0.99%8 lượt
84
1.23%10 lượt
85
0.74%6 lượt
86
0.86%7 lượt
87
1.48%12 lượt
88
1.11%9 lượt
89
0.74%6 lượt
90
1.11%9 lượt
91
1.48%12 lượt
92
0.74%6 lượt
93
1.23%10 lượt
94
0.37%3 lượt
95
0.99%8 lượt
96
0.99%8 lượt
97
0.99%8 lượt
98
0.74%6 lượt
99
0.62%5 lượt