Thống kê từ 00 đến 99 mới nhất

Chọn tỉnh cần xem
Kết quả

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tôLần xuất từ 00-99Tỷ lệ (%)Số lần xuất hiện
00
0.86%7 lượt
01
0.86%7 lượt
02
0.74%6 lượt
03
0.86%7 lượt
04
1.11%9 lượt
05
0.62%5 lượt
06
0.99%8 lượt
07
0.99%8 lượt
08
1.11%9 lượt
09
1.60%13 lượt
10
1.85%15 lượt
11
0.74%6 lượt
12
1.85%15 lượt
13
0.37%3 lượt
14
0.99%8 lượt
15
1.36%11 lượt
16
0.74%6 lượt
17
0.74%6 lượt
18
0.86%7 lượt
19
1.11%9 lượt
20
0.86%7 lượt
21
1.23%10 lượt
22
1.60%13 lượt
23
0.74%6 lượt
24
0.86%7 lượt
25
1.60%13 lượt
26
0.86%7 lượt
27
0.49%4 lượt
28
0.49%4 lượt
29
1.23%10 lượt
30
1.23%10 lượt
31
0.74%6 lượt
32
1.73%14 lượt
33
1.11%9 lượt
34
0.37%3 lượt
35
0.62%5 lượt
36
0.49%4 lượt
37
0.99%8 lượt
38
0.62%5 lượt
39
1.11%9 lượt
40
0.99%8 lượt
41
1.11%9 lượt
42
0.74%6 lượt
43
1.11%9 lượt
44
1.36%11 lượt
45
0.99%8 lượt
46
0.86%7 lượt
47
0.86%7 lượt
48
1.11%9 lượt
49
0.99%8 lượt
50
1.11%9 lượt
51
0.37%3 lượt
52
1.60%13 lượt
53
0.99%8 lượt
54
0.74%6 lượt
55
0.99%8 lượt
56
0.62%5 lượt
57
0.86%7 lượt
58
0.62%5 lượt
59
1.11%9 lượt
60
0.99%8 lượt
61
1.23%10 lượt
62
1.60%13 lượt
63
0.86%7 lượt
64
0.86%7 lượt
65
1.11%9 lượt
66
1.23%10 lượt
67
0.99%8 lượt
68
1.60%13 lượt
69
0.99%8 lượt
70
1.48%12 lượt
71
0.49%4 lượt
72
0.86%7 lượt
73
0.74%6 lượt
74
0.74%6 lượt
75
1.48%12 lượt
76
0.86%7 lượt
77
0.62%5 lượt
78
1.48%12 lượt
79
0.86%7 lượt
80
1.98%16 lượt
81
0.99%8 lượt
82
1.11%9 lượt
83
0.62%5 lượt
84
0.74%6 lượt
85
0.99%8 lượt
86
0.74%6 lượt
87
0.86%7 lượt
88
0.86%7 lượt
89
1.36%11 lượt
90
1.60%13 lượt
91
0.62%5 lượt
92
1.73%14 lượt
93
0.62%5 lượt
94
1.11%9 lượt
95
0.86%7 lượt
96
1.23%10 lượt
97
0.37%3 lượt
98
1.48%12 lượt
99
0.49%4 lượt